Kongre Hakkında


KATILIM ESASLARI ve KAYIT

 • Sempozyum sunum dilleri Türkçe ve İngilizce ve Arapça’dır.
 • Sempozyumda daha fazla sayıda farklı araştırmacının çalışmalarını paylaşabilmeleri açısından bir kişinin sadece 1 bildiri özetinin kabul edilmesi öngörülmektedir.
 • Bu kapsamda bütün bildiri özetleri hakem değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Her bildiri özeti iki hakeme gönderilecek ve özet asgari iki hakemden onay alması durumunda düzenleme kurulunun onayına sunulacaktır.
 • Tebliğ özeti kabul edilenler, tebliğlerinin tam metinlerini 30 HAZİRAN 2023 tarihine kadar sempozyum sekreteryasına ulaştırmalıdır.
 • Kabul edilen ve sempozyumda sunulan tebliğlerin tam metinleri elektronik ve yazılı kitap olarak 2023 yılında yayımlanacak ve katılımcılara gönderilecektir.
 • Belirtilen son tarihte gönderilmeyen düzeltilmiş tebliğ metinleri yayımlanamayacaktır.
 • Sempozyumda katılım ücreti talep edilmeyecektir. Katılımcıların yol ve konaklama giderleri kendilerine aittir.
 • Bildiri sahiplerinin çalışmalarını aşağıdaki kriterler açısından kontrol etmeleri, bildirilerinin kabul edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

SONUÇ

Evet

Kısmen

Hayır

1.

Tebliğ alana katkı sağlayacak nitelikte ve özgün mü?

     

2.

Tebliğin başlığı ve özeti çalışmayı tam temsil ediyor mu?

     

3.

Tebliğ özetinin dili ve anlatımı yeterli mi?

     

4.

Tebliğ özeti, amacı ve sorunsalı yeterince açıklanmış mı?

     

5.

Tebliğ için kullanılan anahtar sözcükler başlığa ve içeriğe uygun, birbirine paralel ve yeterli mi?

     

6.

Tebliğin teorik çerçevesi yeterli mi?

     

7.

Tebliğin amacı, konusu belirgin mi?

     

 


 

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI:

Sayfa Boyutu

A4 (29,7 x 21,0 cm)

Kenar Boşlukları

Üst 3 cm, alt 3 cm, sol 3 cm, sağ 3 cm

Yazı Karakteri

Times New Roman

Satır Aralığı

Başlık ve metin tek satır aralığı olmalıdır.

Başlık

Ortalanmış, tek satır aralığında, 12 punto, koyu ve kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır (Ancak taksonomik kategoriler italik yazılmalıdır. Tür ve tür altı isimleri küçük harfle başlamalıdır). Kısaltma kullanılmamalıdır. Başlık en fazla 2 satır olmalıdır.

Yazar(lar)

Ortalanmış, tek satır aralığında, 10 punto, yazar ad(lar)ı ve soyad(lar)ı kısaltmasız olarak yazılmalıdır. Sunumu yapacak yazarın ad-soyadının ise altı çizilmiş olmalıdır. Yazar isimlerinde akademik unvan belirtilmelidir.

Adres(ler)

Ortalanmış, tek satır aralığında, 10 punto, farklı adresler üst simgeler (1, 2, …) ile açıkça belirtilmelidir. İl isimleri büyük harfle yazılmalıdır. Adreslerin sonunda ‘Türkiye’ ilave edilmesine gerek yoktur. e-mail adresi belirtilmelidir.

Başlıklar

Başlıklar ‘Amaç’‘Materyal ve/veya Yöntemler’‘Bulgular’‘Sonuç ve Tartışma’ ile ‘Anahtar Kelimeler’ olmak üzere 5 bölümden oluşmalıdır. Alt başlıklar içermemelidir. En fazla 5 anahtar kelime olmalıdır. ‘Teşekkürler’ bölümü isteğe bağlı ve 3 satırı geçmemelidir. ‘Kaynaklar’ başlığı yer almamalıdır. Başlıklar 10 punto ve koyu yazılmalıdır.

Ana Metin

İki yana dayalı, tek satır aralığında, 10 punto olarak yazılmalıdır. Metinde tablo ve şekil olmamalıdır. ‘Materyal ve Yöntemler’ bölümü ‘Bulgular’ bölümünden daha uzun olmamalıdır.

Metin Uzunluğu

Metnin tamamında kelime sayısı 500’ü geçmemelidir.

Özet Gönderme

Özetler https://www.dinegitimikongresi.com sitesi üzerinden gönderilmelidir.

Dosya Sürümü

‘Microsoft Word’ dosya (.doc-docx) sürümünde

Dosya Adı

ad_soyad.doc

 


 

KONU BAŞLIKLARI:

1. Din Eğitiminde Program Geliştirmede Yeni Anlayışlar

 • Kateşist din eğitimi uygulama örnek ve etki çalışmaları
 • Yapılandırmacılık uygulama değerlendirmeleri
 • Beceri merkezli din eğitimi çalışmaları (Eleştirel düşünme-problem çözme-proje çalışmaları vb.)
 • Örgün din eğitimi kademelerindeki din eğitimi çalışmaları (Seçmeli din ve değerler dersleri, İHL meslek dersleri, DKAB dersleri, okul öncesi din ve değerler eğitimi, yüksek din öğretimi vb.)

2. Din Eğitiminin Teolojik Kaynakları

 • Kur’an Referanslı Din Eğitimi Çalışmaları
 • Kur’an ile İlgili Din Eğitimi Çalışmalarında Yöntem Sorunu
 • Batıdaki Din Eğitimi Çalışmalarında Kutsal Kitap Teması
 • Ayet ve hadislerle çalışma yöntemleri (dil ve analiz çalışmaları)
 • Fıkhın din eğitiminin içeriğine etki sınırları
 • Hz. Muhammed (as) öğretime nasıl konu edilmeli?

3. Din Eğitimi Araştırmalarında Yöntem Sorunu

 • Din eğitimi tarihi çalışmalarında yöntem problemleri: Tarih nasıl çalışılmalı?
 • Din eğitimi araştırmalarında nicel yöntem kullanımında sorunlar
 • Din eğitimi araştırmalarında nitel yöntem kullanım sorunları
 • Karma yöntem mümkün mü?
 • Din eğitimi araştırmalarında eylem araştırmaları niçin önemlidir?

 

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderme ve Kayıt Başlangıç: 1 Şubat 2023
Bildiri Özeti Gönderme ve Kayıt Bitiş: 31 Mart 2023
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 10 Nisan 2023
Kongre Programının İlanı: 20 Nisan 2023
Kongre Başlangıç Tarihi: 19 Mayıs 2023
Kongre Bitiş Tarihi: 21 Mayıs 2023
Tam Metin Bildiri Gönderim Tarihi: 30 Haziran 2023

Kurullar

DÜZENLEME KURULU

• Prof. Dr. Nurullah Altaş (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
• Doç. Dr. Emine Keskiner (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
• Doç. Dr. Banu Gürer (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
• Doç. Dr. Ramazan Gürel (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
• Doç. Dr. Umut Kaya (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
• Doç. Dr. Süleyman Gümrükçüoğlu (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
• Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Demirel Uçan (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
• Prof. Dr. Ayşe Zişan Furat (İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırma Enstitüsü)
• Prof. Dr. Bayramali Nazıroğlu (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
• Prof. Dr. Haci Yusuf Acuner (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
• Prof. Dr. İbrahim Turan (Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
• Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar (Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
• Doç. Dr. Ahmet Ali Çanakcı (Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
• Doç. Dr. Ayhan Öz (29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
• Doç. Dr. M. Fatih Ay (Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
• Doç. Dr. M. Fatih Turanalp (Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
• Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Hendek (Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
• Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çakmak (Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
• Dr. Öğr. Üyesi İshak Tekin (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)


BİLİM VE HAKEM KURULU

• Prof. Dr. Abbas Çelik (Atatürk Üniversitesi)
• Prof. Dr. Abdurrahman Dodurgalı (Hakkari Üniversitesi)
• Prof. Dr. Ahmet Koç (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)
• Prof. Dr. Ayşe Zişan Furat (İstanbul Üniversitesi)
• Prof. Dr. Bayramali Nazıroğlu (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)
• Prof. Dr. Bülent Çelikel (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
• Prof. Dr. Cemal Tosun (Ankara Üniversitesi)
• Prof. Dr. Cemil Oruç (İnönü Üniversitesi)
• Prof. Dr. Davut Işıkdoğan (Dicle Üniversitesi)
• Prof. Dr. Eyüp Şimşek (Atatürk Üniversitesi)
• Prof. Dr. Hacer Âşık Ev (Balıkesir Üniversitesi)
• Prof. Dr. Haci Yusuf Acuner (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)
• Prof. Dr. Halit Ev (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
• Prof. Dr. Hamit Er (İstanbul Üniversitesi)
• Prof. Dr. Hasan Dam (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
• Prof. Dr. Hasan Meydan (Sakarya Üniversitesi)
• Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz (Cumhuriyet Üniversitesi)
• Prof. Dr. İbrahim Turan (Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
• Prof. Dr. İrfan Başkurt (İstanbul Üniversitesi)
• Prof. Dr. İsmail Sağlam (Bursa Uludağ Üniversitesi)
• Prof. Dr. M. Akif Kılavuz (Bursa Uludağ Üniversitesi)
• Prof. Dr. M. Faruk Bayraktar (Düzce Üniversitesi)
• Prof. Dr. M. Şevki Aydın (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
• Prof. Dr. M. Zeki Aydın (Selçuk Üniversitesi)
• Prof. Dr. Macid Yılmaz (Hitit Üniversitesi)
• Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı (Yalova Üniversitesi)
• Prof. Dr. Mehmet Emin Ay (Bursa Uludağ Üniversitesi)
• Prof. Dr. Mehmet Kamil Coşkun (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
• Prof. Dr. Mehmet Korkmaz (Erciyes Üniversitesi)
• Prof. Dr. Mevlüt Kaya (Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
• Prof. Dr. Mizrap Polat (Atatürk Üniversitesi)
• Prof. Dr. Mualla Selçuk (Ankara Üniversitesi)
• Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
• Prof. Dr. Mustafa Köylü (Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
• Prof. Dr. Mustafa Tavukçuoğlu (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
• Prof. Dr. Mustafa Usta (Marmara Üniversitesi)
• Prof. Dr. Nebahat Göçeri (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)
• Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)
• Prof. Dr. Nurullah Altaş (Marmara Üniversitesi)
• Prof. Dr. Osman Taştekin (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
• Prof. Dr. Ramazan Buyrukçu (Süleyman Demirel Üniversitesi)
• Prof. Dr. Recai Doğan (Ankara Üniversitesi)
• Prof. Dr. Remziye Ege (Ankara Üniversitesi)
• Prof. Dr. Saadettin Özdemir (Süleyman Demirel Üniversitesi)
• Prof. Dr. Suat Cebeci (Yalova Üniversitesi)
• Prof. Dr. Süleyman Akyürek (Erciyes Üniversitesi)
• Prof. Dr. Şakir Gözütok (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
• Prof. Dr. Şuayip Özdemir (Amasya Üniversitesi)
• Prof. Dr. Şükrü Keyifli (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
• Prof. Dr. Tuğrul Yürük (Çukurova Üniversitesi)
• Prof. Dr. Yıldız Kızılabdullah (Ankara Üniversitesi)
• Prof. Dr. Yurdagül Mehmedoğlu (Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi)
• Prof. Dr. Yusuf Batar (İnönü Üniversitesi)
• Prof. Dr. Zeki Salih Zengin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

İletişim

Tel: (0 216) 777 47 00

E-posta: ilahiyat@marmara.edu.tr

Adres: Mahir İz Cad. No. 2 34662 Altunizade / Üsküdar / İSTANBUL

Başlık

Metin